Doradztwo podatkowe

Oprócz bieżącej obsługi podatkowej w zakresie sprawozdawczości podatkowej oferujemy szereg usług komplementarnych które obejmują:

  • sporządzanie szczególnej dokumentacji podatkowej;
  • dokumentację dla celów cen transferowych (także w języku angielskim i włoskim, we współpracy z doradcami jednostek zależnych lub dominujących);
  • optymalizację podatkową;
  • specjalistyczne opinie podatkowe;
  • analizę poprawności stosowania prawa podatkowego w wybranych okresach;
  • audyty i due dilligence podatkowe;
  • postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne obejmujące odwołania do organów wyższej instancji oraz pomoc w opracowywaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, opracowywanie strategii czynności podejmowanych w trakcie postępowania podatkowego i przed  jego wszczęciem, weryfikację czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli skarbowej i podatkowej,
  • przygotowywanie pism oraz wniosków do organów podatkowych o udzielenie interpretacji przepisów  prawa podatkowego,
  • rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu prawa podatkowego.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.