Bieżące rozliczenia podatkowe, obsługa płacowo-kadrowa

Idea powierzenia podmiotom zewnętrznym prowadzenia części spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw sprawdziła się w wielu krajach jako skuteczny sposób zwiększenia ich efektywności. Dla wielu firm korzystne okazało się usunięcie ze struktur organizacyjnych tych wszystkich działów, które nie są bezpośrednio związane z ich podstawowym profilem działalności: handlem, produkcją czy usługami.
Zlecenie kalkulacji wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw pracowniczych specjalistom z zewnątrz, pozwoli firmie na skoncentrowanie się na jej podstawowej działalności, przynosząc wymierne korzyści finansowe oraz gwarantując całkowite uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i nie ujawnianie ich wewnątrz firmy.

W ramach tego segmentu usług oferujemy:

Sporządzanie deklaracji podatkowych, a w szczególności:

 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • pomoc w dokonywaniu wpłat z tytułu podatków w odpowiednich urzędach skarbowych,
 • występowanie o nadanie numeru identyfikacji podatnika (NIP) oraz aktualizacja danych w razie ich zmiany,
 • przygotowywanie – w razie wystąpienia takiej potrzeby - innych dokumentów, rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,

Obsługa kadrowo-płacowa i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i rejestracji pracodawcy i pracowników  do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych,
 • prowadzenie bazy danych osobowych pracowników oraz przygotowywanie danych dla systemów informatycznych Klienta,
 • przygotowanie list płac w pełnym zakresie zdefiniowanym przez zakładowy regulamin wynagradzania i przepisy prawa,
 • sporządzanie i składanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie składen na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • rozliczenia czasu pracy i absencji,
 • rozliczenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Socjalnego,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, o dzieło),
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA) oraz wszystkich rodzajów deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji dla celów GUS,
 • zarządzanie dokumentacją kadrową - prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy),
 • szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz specyficznymi potrzebami naszych Klientów
 • obsługa i asystowanie podczas kontroli ZUS,
 • przygotowanie dokumentacji i rozliczanie świadczeń dla pracowników pracujących za granicą i osób zagranicznych w Polsce (podróże służbowe, oddelegowanie).

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.