Doradztwo finansowo-księgowe

Oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych dla różnych podmiotów gospodarczych świadczymy kompleksowe usługi  doradcze obejmujące:
 

  • doradztwo w zakresie interpretacji oraz zastosowania wymogów rachunkowych i sprawozdawczych w odniesieniu do poszczególnych transakcji gospodarczych,
  • dostosowywanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami do MSSF,
  • wsparcie przy identyfikacji zmian zasad rachunkowości, które mają wpływ na sprawozdania finansowe jednostki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy;
  • analiza zgodności polityk rachunkowości ze standardami rachunkowości,
  • aktualizacja polityk rachunkowości i / lub planów kont,
  • opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów,
  • opracowanie dostosowanego do specyfiki działalności wzoru użytecznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF,
  • identyfikacja obszarów, w których sprawozdania finansowe nie odpowiadają wymogom standardów i / lub odbiegają od wiodących praktyk przygotowania sprawozdań finansowych,
  • wsparcie przy projektowaniu procesów księgowych,
  • szkolenia pracowników.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.