Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Outsourcing usług księgowych pozwala na alokowanie zasobów podmiotu na zadaniach zasadniczej sfery działalności odciążając organizacyjnie jej pracowników i pozwalając na znaczne oszczędności kadrowe, lokalowe i sprzętowe.

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów dla kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, zróżnicowanych pod względem charakteru prowadzonej działalności (handel produkcja, usługi, export, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe), jej rozmiarów oraz stosunków własnościowych. Wśród naszych klientów są spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, organizacje pożytku publicznego zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych  zgodnie z ustawą o rachunkowości i szczegółowymi rozporządzeniami, a także książki przychodów i rozchodów.
 
Współpraca z nami pozwala uniknąć kosztownych inwestycji (sprzęt i oprogramowanie komputerowe, serwis i modernizacje technologiczne, dostosowanie do zmian w przepisach, wynagrodzenia działu księgowości i koszty szkoleń, uwolnienie powierzchni lokalowej). Najistotniejsza jednak jest jakość usług wynikająca z naszej specjalizacji w tym zakresie.

Mamy wieloletnie doświadczenie w praktycznym rozwiązywaniu rzeczywistych / codziennych / powszednich / kluczowych / organizacyjnych problemów naszych Klientów.


W ramach bieżącej obsługi księgowej oferujemy:

 • usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce (w tym dla obcokrajowców i firm z kapitałem zagranicznym), obejmujące czynności zgłoszeniowe i aktualizacyjne,
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz wymaganych raportów statystycznych,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego,
 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu,
 • sporządzanie raportów konsolidacyjnych oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi przez Klienta,
 • zastępstwo głównego księgowego,
 • doraźną pomoc dla personelu działów księgowości Klientów,
 • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych.

Oferujemy również szereg usług wspomagających funkcjonowanie wewnętrznych działów księgowości i controllingu:

 • usługi związane z organizacją działu księgowości,
 • zapewnienie efektywnego przepływu informacji i dokumentów finansowych,
 • wprowadzenie systemu księgowości zarządczej,
 • wprowadzenie systemu kontroli wewnętrznej,
 • rozwiązywanie specyficznych problemów księgowych,
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego,
 • przeglądy dokumentacji księgowej,
 • przeglądy procedur księgowych,
 • pomoc i współpraca z działami controllingu klienta,
 • usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 • doraźna pomoc dla pracowników działów księgowości (pogotowie księgowe),
 • stały nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klientów połączony w cyklicznym raportowaniem na rzecz zarządu lub innych osób uprawnionych,
 • specjalistyczne szkolenia dla pracowników działów księgowości i controllingu.