Badania i przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzane jest stosownie do wymagań określonych w: ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), normach wykonywania zawodu określanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (w dniu 16 lutego 2010 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej), Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Zlecenie badania sprawozdania finansowego realizowane jest zawsze  przez zespół pod kierunkiem doświadczonego biegłego rewidenta. Nasze podejście do  badania sprawozdań finansowych zostało opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności Klienta  i do konkretnych wymagań stosowanej przez niego sprawozdawczości finansowej.

Oferujemy również inne usługi o charakterze atestacyjnym, w szczególności:
 

  • badania pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF;
  • badania due dilligence;
  • ekspertyzy sądowe, które klient może wykorzystać w postępowaniu dowodowym przed sądami powszechnymi;
  • opiniowanie wyceny udziałów i wyceny akcji w spółkach kapitałowych;
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej;
  • wyceny akcji;
  • badanie wkładów niepieniężnych;
  • badanie planów łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.

Ponadto świadczymy inne usługi atestacyjne w ramach szczegółowych procedur uzgodnionych z Klientami.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.