Oferta

Nasze usługi obejmują szereg działań wzajemnie komplementarnych, a ich zakres dostosowujemy do realnych potrzeb klienta.

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzane jest stosownie do wymagań określonych w: ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), normach wykonywania zawodu określanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (w dniu 16 lutego 2010 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej), Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. 

czytaj więcej
 

Doradztwo podatkowe

Oprócz bieżącej obsługi podatkowej w zakresie sprawozdawczości podatkowej oferujemy szereg usług komplementarnych które obejmują dokumentacje, opinie, analizy, audyty, prowadzenie postępowań oraz wiele innych.
 

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.

czytaj więcej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Outsourcing usług księgowych pozwala na alokowanie zasobów podmiotu na zadaniach zasadniczej sfery działalności odciążając organizacyjnie jej pracowników i pozwalając na znaczne oszczędności kadrowe, lokalowe i sprzętowe.

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów dla kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, zróżnicowanych pod względem charakteru prowadzonej działalności (handel produkcja, usługi, export, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe), jej rozmiarów oraz stosunków własnościowych. Wśród naszych klientów są spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, organizacje pożytku publicznego zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych  zgodnie z ustawą o rachunkowości i szczegółowymi rozporządzeniami, a także książki przychodów i rozchodów.

czytaj więcej
 

Bieżące rozliczenia podatkowe, obsługa płacowo-kadrowa

Idea powierzenia podmiotom zewnętrznym prowadzenia części spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw sprawdziła się w wielu krajach jako skuteczny sposób zwiększenia ich efektywności. Dla wielu firm korzystne okazało się usunięcie ze struktur organizacyjnych tych wszystkich działów, które nie są bezpośrednio związane z ich podstawowym profilem działalności: handlem, produkcją czy usługami.
Zlecenie kalkulacji wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw pracowniczych specjalistom z zewnątrz, pozwoli firmie na skoncentrowanie się na jej podstawowej działalności, przynosząc wymierne korzyści finansowe oraz gwarantując całkowite uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i nie ujawnianie ich wewnątrz firmy.

czytaj więcej

Doradztwo gospodarcze

Proponowane przez nas usługi doradztwa polegają na udzielaniu odpowiedzi na konkretne pytania lub opracowaniach tematycznych dotyczących problemów zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów w tym opracowywanie planów działalności, opinii czy analiz.

czytaj więcej
 

Doradztwo finansowo-księgowe

Oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych dla różnych podmiotów gospodarczych świadczymy kompleksowe usługi  doradcze obejmujące szereg raportów i analiz.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.


czytaj więcej